Regulamin szkoleń

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach.
 2. Organizatorem szkoleń jest IT Media s.c. J. Chojnowski, A. Perzanowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Feliksa Pancera 6/36. Miejsce wykonywania działalności, realizacji szkoleń: Warszawa, ul. Elektronowa 2B, 03-219 Warszawa.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Zamawiającym – należy rozumieć osobę zamawiającą, zgłaszającą, płatnika.
  2. Organizatorze – należy rozumieć firmę IT Media s.c. J. Chojnowski, A. Perzanowski.
  3. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą lub skierowaną na szkolenie.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia przez Uczestnika lub Zamawiającego pocztą, drogą elektroniczną lub przez stronę www.itmedia.pl.
 2. Inne formy zgłoszenia możliwe są po uprzednim porozumieniu z Organizatorem.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z fakturą pro forma.
 2. Opłatę należy uregulować przed szkoleniem na rachunek bankowy: PKO BP IV O/W-wa, Numer IBAN 57 1020 1042 0000 8102 0507 5421.
 3. Uczestnicy bez uregulowanej płatności nie będą mogli rozpocząć szkolenia.
 4. Za uregulowaną płatność uważa się dokonanie przelewu należności na konto Organizatora, okazanie się uczestnika potwierdzeniem przelewu przed rozpoczęciem szkolenia, dokonanie płatności gotówką w pierwszym dniu zajęć  lub uzyskanie przed szkoleniem zgody Organizatora na płatność przelewem.
 5. W ramach szkoleń otwartych koszt obejmuje: serwis kawowy, obiady, materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na szkolenie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

§3. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected].
 2. W przypadku wycofania zgłoszenia do 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia zajęć cała kwota wpłacona na rachunek Organizatora zostanie zwrócona.
 3. W przypadku wycofania zgłoszenia 3-dnia przed zajęciami lub później zamawiający zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.
 4. Nieodwołanie zgłoszenia i nieobecność na zajęciach spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

§4. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu zajęć.
 2. W przypadku przesłania zgłoszenia, dokonania wpłaty i oddalenia terminu realizacji zajęćz powodu wyczerpania miejsc lub z przyczyn niezależnych od Organizatora, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni, po otrzymaniu przez Organizatora pisemnej informacji od Uczestnika lub Zamawiającego o formie zwrotu w/w kwoty.

§5. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w trakcie szkoleń posiada Organizator.
 2. Prawem autorskim chronione są materiały edukacyjne w formie skryptów, grafik, tekstów, dźwięków, filmów i inne materiały powstałe w ramach szkoleń.
 3. Wszelkie materiały powstałe w ramach szkoleń upublicznione przez Organizator można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i wyłącznie w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie szkolenia.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883) IT Media s.c. J. Chojnowski, A. Perzanowski nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom.
 2. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.